Randers filmklubs Bestyrelse

Vedtægter for filmklubben.

Vedtægter for filmklubben.§ 1.
Klubbens navn er: Randers Filmklub.

§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for filmproduktion. Dette søges nået gennem:
1. Møder
2. Indbyrdes vejledning
3. Arrangerer konkurrencer

§ 3.
Enhver kan blive aktiv medlem. Indmeldelsen foregår gennem klubbens bestyrelse. Foreningens medlemmer kan til almindelige klubmøder, og sammenkomster medtage film og filminteresserede gæster, som ønsker kendskab til klubbens arbejde. Der kan optages passive medlemmer.

§ 4.
Kontingentet for medlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Et medlemskab går fra 1. marts til udgangen af februar måned det efterfølgende år. Opkrævning sker helårligt. Kontingentet dækker bl.a. orientering via klubbens hjemmeside og mails. Ved kontingentrestance efter 1. marts ophører medlemskabet.

§ 5.
Udmeldelse skal ske til kassereren.

§ 6.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes første torsdag i februar måned og der indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten pr. brev eller pr. mail til hvert medlem.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være modtaget skriftligt af formanden eller kassereren senest 21 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder, og ikke er i kontingentrestance.
Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Formandens beretning.
5. Fremlægges af regnskab samt forslag til årets kontingent.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesmedlem.
8. Valg af Revisor
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, og 1 suppleant til revisonen.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Såvel bestyrelsen som de enkelte medlemmer kan stille forslag til kandidater.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller på opfordring af mindst 50 % af medlemmerne. Der indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

§ 8.
Stk1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreninge
Stk2. Klubben kan kun optage lån eller andre gældsforpligtigelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
Stk3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år.
Formand + 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Kasseren + sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor, der ikke må have sæde i bestyrelsen, samt 1 suppleant til revisor og 1 suplant til bestyrelsen. Alle for 1 år ad gangen.

§ 9.
Forslag til lovændring skal være bestyrelsen i hænde senest 5. januar og inden udsendelse af dagsorden.
Lovændringer kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

§ 10.
Klubben kan opløses ved en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er mødt, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Såfrem dette stemmeantal ikke opnåes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med klubbens opløsning, som eneste punkt på dagsordnen. På denne generalforsamling kan opløsning ske ved simpelt stemmeflertal.

§ 11.
Ved opløsning af klubben tages der ved opløsende generalforsamling bestemmelse om overdragelse af klubbens midler til velgørende formål, og at klubbens filmarkiv overdrages til Randers byhistoriske arkiv.
For at øge klubbens kontante midler til velgørende formål, skal alle effekter sælges ved en auktion blandt klubbens medlemmer.

Således vedtaget på Randers Filmklubs ekstraordinære generalforsamling
den 4. april 2019

BILLEDER FRA TIDLIGERE